Friday, August 17, 2012

Navgrah mantras

Mantras for nine planets

SuryaOm Hraam Hreem Hroum Sah Suryay Namah
ChandraOm Shraam Shreem Shroum Sah Chandramase Namah
MangalOm Kraam Kreem Kroum Sah Bhomay Namah
BudhOm Braam Breem Broum Sah Budhay Namah
GuruOm Graam Greem Groum Sah Gurve Namah
ShukraOm Draam Dreem Droum Sah Shukray Namah
ShaniOm Praam Preem Proum Sah Shaneshray Namah
RahuOm Bhraam Bhreem Bhroum Sah Rahuve Namah
KetuOm Straam Streem Stroum Sah Ketve NamahOM AIM HRIM KLIM MAHADURGA NAVAKSHARI NAVDURGA NAVATMIKE NAVCHANDI MAHAMAYE MAHAMOHE MAHAYOGANIDRE JAYA MADHUVAITABHA VIDRAVINI MAHISHASUR MARDINI DHUBHRALOCHANA SANHANTRI CHANDAMUNDA VINASHINI RAKTABIJANTAKE NISHUMBHA DHWANSINI SHUBAN DARPAGHNIDEVI ASHTADASHA BAHUKE KAPAL KHATVANG SHUL KHADGA KETAKA DHARINI CHHITRAMASTAKA DHARINI RUDHIRARAMANSABHOJINI BHUTPRETADI YOGDHVANSINI BRAHMONORADI STUTE DEVI MA RAKSHARAKSHA MAM SHATRUNA NASHAYA HRIM FAT HRUM FAT OM AIM HRIM KLIM CHAMUNDAYE BICHCHE
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...